MARANATA !!!

MARANATA !!!

Friday, January 6, 2012

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS -1- TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOM

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS-1

TRADUSA DUPA CORRIE TEN BOOMÎn cursul razboiului, în închisori și mai târziu când am cutreerat lumea adeseori trebuia să înfrunt multe împotriviri și lupte. Nu e vorba de lupte împotriva firii, ci împotriva duhurilor nevăzute, a stăpânirilor întunericului acestui veac (Efeseni 6 :12)

Am întâlnit atația oameni, chiar si între servii lui Dumnezeu care nu recunosteau puterile înconjurătoare ale întunericului și nu cunoșteau modul în care acestea pot fi înfrânte. De aceea la cererea unui prieten misionar, m-am hotărât să expun experiențele mele în acest domeniu. Fie ca cele scrise să fie de ajutor și altora

Odată mi s-a cerut părerea despre misionarii unei țări. Iată ce am răsp

uns: ,,Au dat totul dar nu au primit totul. Și-au sacrificat patria, banii, confortul, ba chiar mai mult, dar n-au primit în întregime acea bogăție pe care le-o oferă Biblia, din plinătatea tezaurului inepuizabil a lui Dumnezeu. Mulți nu cunosc acele două arme de neprețuit: puterea izbăvitoare ascunsă în sângele Mielului, precum și acel drept al tuturor celor salvați: puterea minunată a numelui lui Isus.

Doamna Penn-Lewis spune: ’’Păgânii au cunoștintă de existența duhurilor, dar misionarii consideră acest lucru superstiție și neștiință. Și tocmai neștiința i-a orbit pe aceștia care trec peste acele versete ale scripturii care se referă la puterile Satanei fără să le observe’’

Trebuie să cunoaștem inamicul pentru a-l putea invinge ,dar sa ne ferim de urmatoarele

greşeli, formulate clar în cartea lui C.S.Lewis: (“Generaţia noastră ar putea să cadă în două mari greşeli privind puterile întunericului, deși ele sînt contrare: a) a nu crede în existenta lor. b) a le admite, dar a se interesa în mod nesănătos despre ele. Diavolul se bucură la fel de amîndouă. Aceia care nu cred în existenta lui, îl bucură la fel ca şi vrăjitorii sau acei care cheamă duhurile morţilor.

Noi însă avem un ghid bun : Biblia, Cuvîntul lui Dumnezeu. Aici găsim nu numai informațiil necesare despre Satana şi demonii lui, ci şi despre armătura de care avem nevoie în lupta împotriva lor, pentru ca prin Christos să fim biruitori pe deplin.

Să nu uităm că Dumnezeu aşteaptă de la noi să învingea puterile întunericului, nu numai pentru a elibera suflete din lanțurile lui Satan, ci şi pentru slava Domnului, ca victoria Lui împotriva duşmanului Său să fie evidentă. De altfel crucea Lui a dezarmat toate puterile întunericului. (Col. 2115) Acum însă aceste puteri trebuie să vadă victoria Domnului şi înţelepciunea de nepătruns a lui Dumnezeu prin biserica Lui de pe pamînt. (Ef. 3:10.) Trebuie să dovedim că avem un Dumnezeu viu prin faptul că El acţionează în viata noastră cu aceeaşi putere imensă pe care a arătat-o în Christos „prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa în locurile cereşti, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta ci şi în veacul viitor. El I-a pus totul sub piciore, şi L-a dat căpentenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toti”. (Ef. 1:20-23) “Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (I loan 3:85)

Sa vedem mai întîi ce spune Biblia despre puterile întunericului. Biblia ni-1 prezintă pe diavolul, adică pe Satan ca pe o persoană care lucrează împotriva lui Dumnezeu si împotriva lucrării Lui. (Gen.l3:1) (Rom.15:22.) El este “Dumnezeul acestui veac” care orbeşte raţiunea omului în faţa adevărului Cuvîntulul lui Dumnezeu. (II Cor. 4 :4, Ef. 2:2) Fiindcă s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu a fost aruncat din cer. El a cauzat căderea omului în Paradis. Isus îI numeşte “tatăl minciunii” “mincinos şi ucigaş” (loan 8:44.) Adesea el lucrează îmbrăcat în înger de lumină. (II Cor.11:14.), se străduieşte prin toate mijloacele posibile să-i zdrobească pe cei aleşi. (I Pet. 5:8.). Dar Dumnezeu 1-a blestemat. Isus 1-a învins pe crucea de la Golgota, (I loan 3:8.), prin îvierea Sa. La sflrşitul veacului Satan va ajunge la osîndă şi pierire (Apoc. 20).

Demonii lui Satan torturează şi obsedează oamenii în cele mai diverse feluri. (Mat.11:22,17:15-18, Luca l3;16.) El încearcă să-i amăgească pe cei aleşi (Mat.24:24.) Îi împovorează, îi umilesc și daca e cu putinţă îi subjuga chiar. (Fapt. 10:38.) Ei Îl cunosc pe Isus şi puterea Lui şi se-nfioară. (Mat.8:29: Fapt.19:15, Iac. 2:19.). Acestora, ca de altfel şi lui Satan iadul le e sortit în veşnicie.

Pe de altă parte să cercetăm cîteva versete referitoare la poziţia noastră față de aceste puteri, E foarte important să vedem clar că noi sîntem situaţi în Christos, deasupra oricărei domnii, oricărei stăpîniri, oricărei puteri. (Ef.l:21.) El ne-a poruncit să ne împotrivim diavolului, (Iac. 4:7.) avînd armătura completă a lui Dumnezeu, (Ef.l3:l8.) prin sîngele lui Isus Christos (Apoc. 12:11.), întăriţi în credinţă, (IPet.5:9), cu rugăciune şi post. (Matei.17:21).

Isus scotea demonii si le-a poruncit şi ucenicilor să facă la fel. (Mat.12; 28:20; Luca 9 si 10.). 1 Din Faptele Apostolilor aflăm modul în care ucenicii s-au folosit de această mare putere primită de sus: ei scoteau duhurile necurate şi slăveau numele lui Isus. Să fim cu luare aminte la faptul că poruncile Lui sînt aceleaşi ca şi în vremea ucenicilor de acum două mii de ani Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne neschimbat în veci. Cei care cred în întregime cele scrise vor experimenta în acelaşi mod puterea imensă a lui Dumnezeu. Da, Isus a spus: “Vor scoate draci în Numele Meu” (Marcu 16:17).

“Încolo fraţilor, Intariţi-vă în Domnul şi in puterea tăriei Lui. Imbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sînt în locurile cereşti. De aceea luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămîneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, avînd mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, avînd picioarele încălţate cu rîvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mîntuirii şi sabia Duhului, care este Cuvîntul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toti sfinţii.”

Cu mai mult de o sută de ani în urma, pastorul Blumhardt din Mottlingen a avut o luptă dîrza eu puterile întunericului. O membră a bisericii, Adela Dittus, a ajuns sub stapînirea demonilor. A început o luptă care numai după unsprezece luni s-a terminat cu victorie, cînd ultimul demon a părăsit-o. Vocea ei a izbucnit în strigatul “Isus a învins”. Dupa această întîmplare, Dumnezeu si-a revărsat binecuvîntarea asupra Mottllngenului. Această localitate a devenit un centru spiritual în care mulţi au primit darul vindecării si a scoaterii demonilor, (vezi si I.Cor.12:28.)

Pe patul morţii, pastorul Blumhardt a spus într-o viziune profetică: “După cinzeci de ani, Dumnezeu va rîndui un om în Mottlingen care va avea daruri mai mari decît mine şi prin el se vor întîmpla lucruri mai mari dacît în timpul meu.” Acest lucru s-a şi împlinit cînd batrînul Sanger şi-a început activitatea, deschizînd “Barca” o casă în care mulţi au primit sprijin spiritual, mulţi bolnavi s-au vindecat, iar alţii au fost eliberaţi de duhuri necurate. Cele două surori ale mele se duceau anual în Mottlingen Ele mi-au spus multe despre lucrurile auzite si învăţate acolo. Astfel că aceste lucruri mi-au folosit cînd am intrat în contact cu puterile întunericului.

Acum aş dori să relatez pe baza impresiilor proprii, cum am experimentat acea putere minunată care este în sîngele Mielului, acea putere deplin victorioasă, care a devenit a noastră, în Numele lui Isus, precum şi adevărul promisiunilor Sale. Despre această experienţă am mai scris şi în alte din cărţile mele din care voi cita fragmente legate de tema noastră.

CONTINUATI DE CITIT CLICK MAI JOS:

PUTEREA NUMELUI LUI ISUS

No comments:

Post a Comment